นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของ citric acid และ sodium citrate

Researcher

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน อ.ทรงพร จึงมั่นคง อ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2554 - 1 ธันวาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์