นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง

Researcher

อ.ดร.จินตนา นภาพร

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

4 มกราคม 2554 - 4 มิถุนายน 2555

แหล่งงบประมาณ

สวทช.

Budget

227,700.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์