นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงกาการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร UBU Specification Series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทรer

Researcher

ไม่มี

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

87,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย