นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยาไทยอีสาน

Researcher

<p> </p>

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2555 - 30 มีนาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย