นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรัง

Researcher

ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2555 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

1,314,720.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์