นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Researcher

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มีนาคม 2552 - 20 สิงหาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

1,200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย