นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระบบและกลไกการจัดการสุขภาพวะชุมชนกับภัยน้ำท่วมรพสต.ทัพไทย

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ