นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตำรับยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบนาโนพาร์ติเคิลเพื่อเพิ่มการซึมผ่านทางรูขุมขน

Researcher

วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

270,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย