นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย

Researcher

สมหวัง จรรยาขันติกุล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

20 มิถุนายน 2555 - 19 มิถุนายน 2556

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

45,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์