นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด

Researcher

เพียงเพ็ญ ธิโสดา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย