นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาและประเมินเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน:กรณีศึกษา ต.เมืองศรีไค

Researcher

ผศ.ธีราพรชนะกิดร.จินตนา นภาพรดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

6 ธันวาคม 2554 - 6 ธันวาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย