นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

193,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์