นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสกัสารในกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์จากต้นแพงพวยฝรั่ง

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

31 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ