นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Researcher

ดวงเดือน จันทสุรียวิช สุภารัตน์ จันทร์เหลือง แสวง วัชระธนกิจ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 ตุลาคม 2552

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

5,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย