นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินประสิทธิผลปฎิทินช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ของประเทศไทย

Researcher

1. นายนิยม จันทร์นวล2. รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา3. อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์4. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์5. นางวันทนีย์ ทองหนุน6. น.ส.ขวัญพัฒน์ เรืองสิทธิ์7. นายสูติ ปัจฉาภาพ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

155,100.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ