นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด hydroxychavicol จากใบพูล

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

346,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย