นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


รายงานการวิจัยการจัดการความขัดแย้งกรณีการพัฒนาที่ดินในเขตอบต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีกาะแก้ว

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

9 กันยายน 2555 - 15 ธันวาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

40,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ