นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาฟีนาสเตอไรด์ให้อยู่ในรูปแบบไมโครพาติเคิล

Researcher

Wandee Rungseevijitprapa

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย