นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาสารสกัดติ้วให้กักเก็บในอนุภาคนาโนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่และทำให้ผิวขาว

Researcher

ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา  อ.ดร. บัญชา ยิ่งงาม  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มิถุนายน 2555 - 30 เมษายน 2556

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

135,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย