นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก

Researcher

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมาผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

630,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย