นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเส้นทางเดินของข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มีนาคม 2556 - 1 มีนาคม 2556

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย