นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ในประเทศไทย

Researcher

1.       ดร.จินตนา นภาพร  2.       ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา 3.       อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร  4.       ผศ.ธีราพร ชนะกิจ  5.       ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 6. นายนรเศรษฐ์ ทองคำ 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556

แหล่งงบประมาณ

สนง.อาหารและยา

Budget

98,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์