นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของคุ๊กกี้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุรี

Researcher

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา (80%)รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม (10%)นายสุบรรณ สิงห์โต (10%)

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

27 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

280,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์