นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนโบราณไทยสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียนปี 25585

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

180,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย