นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คุณค่าชีวิตของหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยให่ม่

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

31 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2558

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย