นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน

Researcher

วราภรณ์ ภูตะลุนบุญชู ศรีตุลารักษ์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลนาฏศจี นวลแก้ว

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

1,500,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย