นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากโดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ

Researcher

วริษฎา  ศิลาอ่อน อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริสุรีวัลย์  ดวงจิตต์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2557 - 9 มิถุนายน 2560

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์