นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตำรับจากเห็ดเพื่อรักษาเกาต์

Researcher

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 50%วริษฎา  ศิลาอ่อน 35%ตันติมา  กำลัง 5%เตือนตา  เสมาทอง 5%สรียา  เรืองพัฒนพงศ์ 5%

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

890,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ