นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตำรับยาจากผักเสี้ยน

Researcher

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 30%วริษฎา  ศิลาอ่อน 25 %

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2557 - 9 มิถุนายน 2560

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

260,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์