นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การตรวจสอบคุณสมบัติการซึมผ่านผิวหนังของ ลิโพโซมที่กักเก็บสารที่ละลายน้ำดีหรือสารที่ชอบละลายในไขมัน เพื่อระบบนำส่งยาทางผิวหนัง การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Researcher

Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Duangjit

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

8 มกราคม 2556 - 8 กรกฎาคม 2561

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

2,000,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย