นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการนำร่องเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่

Researcher

รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา (หัวหน้าคณะทำงาน)พญ.นวินดา รัตนวัน น.ส.รัชนี วีระสุขสวัสดิ์ นางวันทนีย์ ทองหนุน ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์นางสาวอลิษา สุพรรณ นายสายันต์ จันทร์ดี

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

220,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย