นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมชาหญ้าดอกขาวเพื่อใช้เลิกบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงพื้นที่จังหวัดนำร่องอุบลราชธานีปลอดบุหรี่

Researcher

รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  นางสาวอลิษา สุพรรณ      นายสายันต์ จันทร์ดี     นายนิยม จันทร์นวล      นางวันทนีย์ ทองหนุน     ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์     นายพลากร สืบสำราญ       

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

3 มีนาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

327,800.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย