นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินประสิทธิผลปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่

Researcher

อนันต์ ไชยกุลวัฒนา นิยม จันทร์นวล พลากร สืบสำราญ วันทนีย์ ทองหนุน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

230,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์