นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความล้มเหลวในการรักษาด้วยยา vancomycin ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus ในกระแสเลือดที่มีค่า MIC มากกว่าหรือเท่ากับ 1 mg/L

Researcher

อ.ภก.ธีระพงษ์   มนต์มธุรพจน์, อ.พญ.คนึงนิตย์ เซมรัมย์, ภญ.วริศรา จินาทองไทย 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มิถุนายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

15,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์