นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ ในแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุบลราชธานี

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย