นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

Researcher

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล นายทรงพร จึงมั่นคง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ