นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ชนิด macrophage ต่อความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

25 กันยายน 2558 - 25 กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย