นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบใกล้ชิดโดยเภสัชกรชุมชน

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย