นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สูตรตำรับที่เหมาะสมและการศึกษาคุณลักษณะของเจลตัวพาขนาดนาโนเมตรสำหรับการนำส่งแคปไซซินทางผิวหนัง: การศึกษาการซึมผ่านผิวหนัง

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์