นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้วางแผนระบบบริการ สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่ตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Researcher

1. นายอชิรวิทย์ ปะกาศิต2. นางหรรษา ชื่นชูผล3. ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์4. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย