นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาน้ำมันจากผักเสี้ยนผีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์

Researcher

      สัดส่วนที่ทำงานวิจัยดร. ตันติมา  กำลัง                10%ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ    30%ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน 30%ดร. วิภาพร พัฒน์เวช   10%น.ส.=เตือนตา เสมาทอง  10% นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์    10%

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

672,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์