นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาปัจจัยขององค์ประกอบในการตั้งตำรับเห็ดอัดเม็ด

Researcher

อ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 50%   ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน 35% ดร. ตันติมา  กำลัง 5% น.ส.:เตือนตา:เสมาทอง5% นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์5%

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

890,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย