นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง

Researcher

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2558 - 9 มิถุนายน 2561

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

230,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์