นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของคุกกี้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่

Researcher

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนานายนิยม จันทร์นวลนายพลากร สืบสำราญ   นายสุบรรณ สิงห์โต

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มกราคม 2558 - 30 เมษายน 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

290,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย