นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่

Researcher

รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรมนายสายันต์ จันทร์ดี นางวันทนีย์ ทองหนุน     

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2558 - 28 เมษายน 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

220,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย