นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดระดับยาในเลือดของยากลุ่ม second line drugs สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

Researcher

รศ ดร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา นายแพทย์สุชาติ บูรพันธ์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร เภสัชกรพีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤษภาคม 2552 - 28 กรกฎาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

507,660.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย