นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้a

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

4 มกราคม 2559 - 6 กันยายน 2561

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์