นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไต บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม

Researcher

อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา           วงศ์ภักดี         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ          ผุดผ่อง           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ                 ทุมเสน           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

5,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ