นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี

Researcher

อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา วงศ์ภักดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ ทุมเสน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ  ผุดผ่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

5,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ