นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่: ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง

Researcher

Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Sureewan Duangjit

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 มีนาคม 2558 - 21 กรกฎาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

731,600.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย